ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29 หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 1,298,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29 หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 2,537,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547-2550
งบประมาณ : 800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานสุขภาวะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554-2555
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543-2544
งบประมาณ : 250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26(ห้องคุณธรรมจริยธรรม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 180,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539-2542
งบประมาณ : 750,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเลี้ยงไก่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู (หลังที่ 1)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู (หลังที่ 2)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 80,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู (หลังที่ 3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 180,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู (หลังที่ 4)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 180,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบกรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 20,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 90,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539-2440
งบประมาณ : 640,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แปลงเกษตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 85,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนเพาะชำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 45,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ซุ้มพระพุทธรูป-เสาธง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 80,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนาม BBL
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาทรงไทย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อ่างแปรงฟัน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : จุดพักผ่อน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : จุดพักผ่อน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..