ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26(ห้องคุณธรรมจริยธรรม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 180,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :