ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


ทำเนียบผู้บริหารที่ได้มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านคลองลาน

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

นายห่อ ฤกษ์สุทธิ์

รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

6 พฤษภาคม 2520 ถึง 26 ตุลาคม 2520

นายรำพึง นครพุ่ม

รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

26 ตุลาคม 2520 ถึง 3 พฤษภาคม 2522

นายประดับ ไพมุ้ย

ครูใหญ่

3 พฤษภาคม 2522 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2526

นายสินชัย ศรีสุวรรณ์

รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

20 กันยายน 2526 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2526

นายไพศาล ปฏิสนธิ์

ครูใหญ่

28 พฤศจิกายน 2526 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2535

นายจำเนียร โลหะเวช

อาจารย์ใหญ่

26 ตุลาคม 2535 ถึง 18 มิถุนายน 2537

นายจำเนียร โลหะเวช

อาจารย์ใหญ่

18 มิถุนายน 2537 ถึง 31 สิงหาคม 2542

นายจำเนียร โลหะเวช

ผู้อำนวยการ

31 สิงหาคม 2542 ถึงปัจจุบัน