ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสินถนอม เจริญสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

วัชรพงษ์ อาจธัญกิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

อัจฉรา อินทร์แดน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1