ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน คำนวนมิตร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0890524463
ชื่อ-นามสกุล : นางสง่า ภูเฮีย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0862050554
ชื่อ-นามสกุล : นายลอน กันศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0821731733
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย ปัญญาทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0833315733
ชื่อ-นามสกุล : นางสินถนอม เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0882808340
ชื่อ-นามสกุล : นางวงเดือน เกิดปลั่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0872100796
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0800304093
ชื่อ-นามสกุล : นาย สำรวย ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร โลหะเวช
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาน
เบอร์โทร : 0817278021
อีเมล์ : jn.nsw3@gmail.com