ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริพร ขันการไร่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุดาวัลย์ ศรีทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ศิริรัตน์ ลอยขจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1