ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร โลหะเวช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ปี