ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธัชวรรธน์ เจริญภิรมย์บวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน