ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจำเนียร โลหะเวช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817278021
อีเมล์ : jn.nsw3@gmail.com
ที่อยู่ :
325/17 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาโท/การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร/บริหารการการศีกษา
2525 ปริญญาตรี /การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พิษณุโลก)
2522 ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูนครสวรรค์
2520 ม.ศ.5 โรงเรียนนครสวรรค์
2518 ม.ศ.3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
2515 ป.7 โรงเรียนวัดกระดานหน้าแกล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10 กฏกราคม 2559 โรงเรียนบ้านคลองลาน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
2 มิถุนายน 2523 โรงเรียนบ้านน้ำล้อม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ครู 2 ระดับ 2
1 ตุลาคม 2526 โรงเรียนบ้านน้ำล้อม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ครู 2 ระดับ 2
1 กันยายน 2527 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สปอ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ระดับ 3
28 ธันวาคม 2530 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สปอ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ระดับ 4
26 ตุลาคม 2535 โรงเรียนบ้านคลองลาน สปอ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ครูใหญ่ ระดับ 6
1 ตุลาคม 2538 โรงเรียนบ้านคลองลาน สปอ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7
31 สิงหาคม 2542 โรงเรียนบ้านคลองลาน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
24 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบ้านคลองลาน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3
1 ตุลาคม 2553 โรงเรียนบ้านคลองลาน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
1 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองลาน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด 22 ตุลาคม 2558
2 คุรุสดุดี ประจำปี 2558
3 มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2559 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4 ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรการฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
5 ได้เข้าร่วมประชุมเชิงประปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
6 รางวัลระดับยอดเยี่ยมในการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ ประจำปี 2550
7 ผู้บริหารยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา ประจำปี 2544
8 ผู้บริหารดีเด่น อันดับ 1โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556
9 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาระดับจังหวัด วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556
10 ครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 12 มกราคม พ.ศ 2555
11 หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554
12 รางวัลครูเกียรติยศ เป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2545