ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธัชวรรธน์ เจริญภิรมย์บวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0877891962
อีเมล์ : Thachawath138@gmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนบ้านคลองลาน หมู่ 15 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2563 ปริญญาโท/การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/บริหารการการศีกษา
2557 ปริญญาตรี /การศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา(กศ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2545 ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ อ.คลองลลาน จ.กำแพงเพชร ครูผู้ช่วย
27 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ อ.คลองลลาน จ.กำแพงเพชร ครู คศ.1
20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ครู คศ.1
8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านคลองลาน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล