ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิติพัฒน์ คำภู่
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ