ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 90,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ขนาด 3 ที่