ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543-2544
งบประมาณ : 250,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

งบบริจาค