ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 20,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ขนาด 2 ที่