ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 80,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
รั้วโรงเรียน