ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29 หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 2,537,600
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ต่อเติม