ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานสุขภาวะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554-2555
งบประมาณ : 120,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

งบบริจาคจากการทอดผ้าป่า