ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู (หลังที่ 2)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 80,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

สร้างแบบ กรมสามัญ