ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แปลงเกษตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 85,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

สร้างแบบ พ.1