ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29 หลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 1,298,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ต่อเติม ห้องเรียน  4  ห้อง