ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539-2542
งบประมาณ : 750,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

งบบริจาค จากการทอดผ้าป่า