ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเลี้ยงไก่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 50,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

รื้อย้ายอาคารเรียน