ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547-2550
งบประมาณ : 800,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

งบบริจาคจากการทอดผ้าป่า