ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองลาน ได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ประจำปี 2561 (อ่าน 213) 25 มี.ค. 62
ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา2557 (อ่าน 216) 19 ก.ย. 61
ได้รับรางวัลผลงานระดับดีเด่น สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 256) 19 ก.ย. 61
ได้มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 271) 19 ก.ย. 61
รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 294) 10 พ.ย. 60
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกิจกรรมอ่อนหวานในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 301) 10 พ.ย. 60
สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 304) 10 พ.ย. 60
รางวัล โรงเรียนประชาธิปไตยตังอย่าง ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 289) 10 พ.ย. 60
รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 543) 06 ม.ค. 58
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ดีเด่นอันดับ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 453) 06 ม.ค. 58
ห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลางและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดีเด่นอันดับ 3 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 472) 06 ม.ค. 58
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 433) 06 ม.ค. 58
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัย ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 451) 06 ม.ค. 58
โรงเรียนต้นแบบดีเด่น โครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 673) 06 ม.ค. 58
โรงเรียนที่มีผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 416) 06 ม.ค. 58
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 476) 06 ม.ค. 58
โรงเรียนต้นแบบยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 484) 06 ม.ค. 58
รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมห้องสมุดขนาดกลาง ปีการศึกษา 2541 (อ่าน 464) 06 ม.ค. 58
รางวัลชมเชย ประกวดห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลางดีเด่น ปีการศึกษา 2540 (อ่าน 520) 06 ม.ค. 58
โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2539 (อ่าน 452) 06 ม.ค. 58
โรงเรียนตัวอย่างปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2544 (อ่าน 420) 06 ม.ค. 58
รางวัลยอดเยี่ยม โครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 (อ่าน 447) 06 ม.ค. 58
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 452) 06 ม.ค. 58
ห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลางและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดีเด่นอันดับ 3 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 443) 06 ม.ค. 58